نمایه نویسندگان

آ

 • آفتابی، زکیه تدوین راهبرد مؤثر بر مناسبات فراروی هیدروپلیتیک ایران در حوضه آبریز اروندرود با رویکرد آینده‌نگاری [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 35-55]

ب

 • بشیری لحاقی، میثم سیاست همسایگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ الگوی پیشنهادی و توصیه‌های سیاستی [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 57-81]

پ

 • پورمنافی، ابوالفضل مقایسه تطبیقی سازمان اطلاعات پلیس ایران و کشور ترکیه [دوره 26، شماره 99، 1402، صفحه 151-167]

ج

 • جواهری، مهدی مقایسه تطبیقی سازمان اطلاعات پلیس ایران و کشور ترکیه [دوره 26، شماره 99، 1402، صفحه 151-167]

چ

 • چهرآزاد، سعید بازْساختاربندیِ نظریات روابط بین‌الملل در عصر هوش مصنوعی [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 83-107]

د

 • داوودی، احسان تحول کارکردمحور در ساختار مؤسسات پژوهشی نهادهای اطلاعاتی [دوره 26، شماره 99، 1402، صفحه 99-121]
 • دهقانی فیروز آبادی، سید جلال بازْساختاربندیِ نظریات روابط بین‌الملل در عصر هوش مصنوعی [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 83-107]

ذ

 • ذاکری مهابادی، اسماعیل شناسایی و تحلیل جایگاه کنش‏ گران در شبکه حکمرانی آب حوضه زاینده‌رود؛ با تأکید بر محدوده جغرافیای استان اصفهان [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 7-33]

ر

 • ریحانی، علیرضا الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخله‏ اجرایی [دوره 26، شماره 99، 1402، صفحه 37-65]

ش

 • شمسی، مراد تحلیل محتوای مقالات فصلنامه مطالعات راهبردی طی دوره شش ساله (1401-1396) [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 135-153]

ع

 • عبدالهی ضیاءالدینی، مهدی الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخله‏ اجرایی [دوره 26، شماره 99، 1402، صفحه 37-65]

ق

 • قادری کنگاوری، روح الله تبیین نسبت میان اطلاعات و دیپلماسی در سیاست خارجی مردم‌سالار؛ با تأکید بر مفهوم دیپلماسی پنهان [دوره 26، شماره 99، 1402، صفحه 123-150]
 • قربانی، ابراهیم مقایسه تطبیقی سازمان اطلاعات پلیس ایران و کشور ترکیه [دوره 26، شماره 99، 1402، صفحه 151-167]
 • قلی پور، مجتبی گذار از جنبش خطی به جنبش سیال: چارچوبی برای درک دوره نهفتگی جنبش ‏های اجتماعی [دوره 26، شماره 99، 1402، صفحه 67-97]
 • قنبرلو، عبداله عوامل مؤثر بر گسترش تحریم اقتصادی در جهان پس از جنگ سرد [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 109-133]

ک

 • کاردان مقدم، حمید تدوین راهبرد مؤثر بر مناسبات فراروی هیدروپلیتیک ایران در حوضه آبریز اروندرود با رویکرد آینده‌نگاری [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 35-55]
 • کاویانی، مراد تدوین راهبرد مؤثر بر مناسبات فراروی هیدروپلیتیک ایران در حوضه آبریز اروندرود با رویکرد آینده‌نگاری [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 35-55]
 • کولیوند، یونس سیاست همسایگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ الگوی پیشنهادی و توصیه‌های سیاستی [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 57-81]

گ

 • گوهری مقدم، ابوذر سیاست همسایگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ الگوی پیشنهادی و توصیه‌های سیاستی [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 57-81]

م

 • محمدی کنگرانی، حنانه شناسایی و تحلیل جایگاه کنش‏ گران در شبکه حکمرانی آب حوضه زاینده‌رود؛ با تأکید بر محدوده جغرافیای استان اصفهان [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 7-33]
 • مرندی، سید علی «وظایف و اختیارات رهبری» از نگاه آیت‌الله خامنه‌ای مبتنی بر روش تحلیل مضمون [دوره 26، شماره 99، 1402، صفحه 7-36]
 • میرمحمدی، مهدی ((یادداشت راهبردی)) رهیافت‏‌های مدیریت جامعه اطلاعاتی [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 155-159]

ی

 • یزدانی زازرانی، محمدرضا شناسایی و تحلیل جایگاه کنش‏ گران در شبکه حکمرانی آب حوضه زاینده‌رود؛ با تأکید بر محدوده جغرافیای استان اصفهان [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 7-33]