دوره و شماره: دوره 3، شماره 7.8 - شماره پیاپی 8، شهریور 1379، صفحه 1-368 (شماره 1و2،شماره مسلسل7و8)