دوره و شماره: دوره 1، شماره -2، شهریور 1377، صفحه 1-352 (پیش شماره 2.) 
امنیـت‌ ملـی‌

صفحه 195-206

مورتون‌ برکووتیز؛ پی‌ .سی‌.باک‌