دوره و شماره: دوره 19، شماره 71 - شماره پیاپی 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-192 
ارزیابی ساختار اقتصاد ایران با رویکرد توسعه پایدار

صفحه 7-42

محمدعلی فنی؛ ابراهیم هادیان؛ علی‏‌حسین صمدی