هزینه چاپ مقالات

فصلنامه مطالعات راهبردی برای بررسی اولیه مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند، لیکن به منظور جبران بخشی از هزینه‌ داوری و انتشار، مبلغ 6.000.000 ریال از نویسندگانی که مقاله آنها پذیرش شده، دریافت می‌کند. مابقی هزینه انتشار نشریه از سوی پژوهشکده مطالعات راهبردی پشتیبانی مالی می‌شود.