کلیدواژه‌ها = امنیت‌.حقوق‌.قانون‌.سیاست‌.آزادی‌.مطبوعات‌.آزادی. شرایط بحرانی . محدودیت های امنیتی . اسناد مهم حقوقی.اهداف امنیتی
آزادی‌، حق‌ و امنیت‌

دوره 3، شماره 10، بهمن 1379، صفحه 178-191

ساندارا کولیور؛ علی‌اکبر ‌ آقایی