نبردهای‌ آینده‌ و واکنش‌ ایالات‌ متحده‌ آمریکا

Document Type : Research Paper

Authors

Main Subjects


 1. Clinton, Willam J. President Of the United States,A National Security Strategy Of
  Engagment
  and Enlargement Washington DCIUS Government Printing Office,
  February 1996, PP. 1-45.
 2. Ibid, p. 13.
 3. Ibid, p. 14.

4.US Air Forces Issues Book, Washington DCIUSAF, 1997, P. 18.

5.Ibid .

 1. پس‌ از اتمام‌ جنگ‌ خلیج‌فارس‌ در سال‌ 1991 تا ژوئن‌ 1997، نیروی‌ هوایی‌ ایالات‌ متحده‌ بیش‌ از1800/28
  پرواز برفراز مدار جنوبی‌ انجام‌ داده‌ است‌. در سال‌ 1997 بیش‌ از 6000 پرسنل‌ نیروی‌ هوایی‌ایالات‌ متحده‌ به‌
  تبع‌ این‌ مأموریت‌ها به‌ کار گرفته‌ شدند. در سال‌ 1996 پرواز نیروی‌ هوایی‌ ایالات‌ متحده‌بر فراز مدار شمالی‌
  بیش‌ از 500/4 مورد بود.
 2. Chairman of The Joint Staff, Joint Vision 2010 (JV2010), Washington DC Department
  ofDefense, 1996, p. 21.
 3. این‌ تسلط‌ همه‌ جانبه‌ را برخی‌ از اعضای‌ رده‌ بالای‌ نظامی‌ به‌ منظور نیل‌ به‌ تفوق‌ اطلاعاتی‌ بر رقباطراحی‌
  کرده‌اند.
 4. سیاست‌ فضایی‌ ملی‌ ایالات‌ متحده‌، امور دفاع‌ فضایی‌ را به‌ منظور توسعه‌، اقدام‌ و حفظ‌ توانایی‌ کنترل‌فضایی‌
  انجام‌ می‌دهد تا آزادی‌ عمل‌ فضایی‌ آمریکا را تضمین‌ کند.

10- See Jeffrey Mckitrick, James Blackwell, Fred Litt Lepage, Georgy Knaus, Richard
Blanchfildand Dale Hill, "The Revolution in Military Affairs", in Barry R. Schneider and
Lawrence E.Grinter, (eds).,Battle Field Of The Future: 21st Century Warfare Issues ,
Maxwell AFB, AlabamaiAir University Press, 1995, p. 65 - 98.

 1. برنامه‌ جامع‌ 2010 احتیاج‌ ارتش‌ ایالات‌ متحده‌ به‌ آمادگی‌ بهتر جهت‌ عملیات‌ غیر جنگی‌ را
  مشخص‌نمی‌کند که‌ روزبروز موجب‌ مشغولیت‌ بیشتر ارتش‌ باشد. طی‌ دهة‌ 1990 بین‌ 30 تا 35 جنگ‌ در
  نواحی‌مختلف‌ جهان‌ جنگ‌ بوده‌ است‌. اکثر این‌ جنگها، جنگهای‌ داخلی‌، مناقشات‌ قومی‌ و منازعات‌
  مرزی‌بوده‌اند. در دهة‌ 1990 هیچ‌ منازعه‌ عمدة‌ بین‌الدول‌ به‌ غیر از جنگ‌ خلیج‌ فارس‌ در 91 - 1990
  روی‌نداده‌ است‌ که‌ در این‌ جنگ‌، ائتلاف‌ به‌ رهبری‌ ایالات‌ متحده‌ ارتش‌ عراق‌ را شکست‌ داده‌ و آن‌ را مجبور
  به‌عقب‌نشینی‌ از خاک‌ کویت‌ کرد. به‌ هر حال‌ در دهة‌ 1990 نیروهای‌ ایالات‌ متحده‌، غالباً مشغول‌
  عملیات‌نظامی‌ متفاوت‌ از جنگ‌ بودند، از قبیل‌ شرکت‌ در عملیات‌ نظامی‌ صلح‌ در بوسنی‌، هائیتی‌ و
  سومالی‌.نیروهای‌ ایالات‌ متحده‌ همچنین‌ مشغول‌ هدایت‌ صلح‌ تحمیلی‌ در عراق‌ بودند که‌ اشتغال‌ فضایی‌ بر
  آن‌کشور ایجاد کرد. آمریکا ناحیه‌ پرواز ممنوع‌ در عراق‌ را تقویت‌ کرد و بازرسان‌ IAEAوUNSCOM را
  درمأموریتشان‌ جهت‌ یافتن‌ و تخریب‌ برنامه‌های‌ هسته‌ای‌، بیولوژیکی‌، شیمیایی‌ و موشکی‌ عراق‌ موردحمایت‌
  قرار داد. عملیات‌ نظامی‌ متفاوت‌ از جنگ‌ در برنامه‌ جامع‌ 2010 مشخص‌ نشده‌ است‌.
 2. Cohen, Williams Secrectary Of Defense,Annual Report to The President And The
  Congress
  , April 1997, Washington DC: US Departmen tof Defense , 1997, p. 77.
 3. Ibid, p. 18.
 4. Kaplan, David E."Everyone Gets into The Terrorism Game, Too Many SWAT
  Teams Speus Confusion, US Ners and World Report 17 November 1997, p. 32.
 5. See quotation in Deanwilkenling and Kenneth Watrnan Nuclear Detterrence in a
  Regional Context, RAND Report , Santa Monica: RANP Corporation, 1995, p. 33.
 6. See Schneider, Barry R.Summary and Conclutions: An Agenda For Defeating the
  Enemys Military Strategy, inFuture War and Counter Proliferation: Military Responses
  to NBC Proliferation Threats,
  New York: Prager Publishers, forth Coming in 1998.
 7. Cohen, Annul. Report To The President and the Congress, p. 17 .
 8. Ibid.

19.A Guide To the Defense Information Systemss Agency, Defense Near, MarKeting
Supplement (Fall 1997), p. 3.

 1. برای‌ کسب‌ اطلاعات‌ بیشتر در مورد فرماندهی‌ مشترک‌ و مرکز کنترل‌ جنگ‌ رجوع‌ کنید به‌:

Sword, Cyber The Professional Journal Of Information Operations,Vol.1,No.2(Fall
1997),pp.1-51.

21- INTELSTAT (سازمان‌ بین‌الملل‌ ارتباطات‌ ماهواره‌ای‌ از راه‌ دور) کنسرسیومی‌ بین‌الملل‌ جهت‌هماهنگی‌
ارتباطات‌ ماهواره‌ای‌ جهانی‌ است‌ که‌ در سال‌ 1964 به‌ وجود آمد.