دلایل‌ و پیامدهای‌ اقتصادی‌ فرار مغزها

Document Type : Research Paper

Author

Main Subjects


 1. 1- کمیجانی‌، اکبر، «فرار سرمایه‌، علل‌ و آثار اقتصادی‌ آن‌،» مجله‌ اقتصادی‌، سال‌ نهم‌، شماره‌ 4، 1373،وزارت‌
  امور اقتصادی‌ و دارایی‌، ص‌ 8.

  2-«فرارمغزها،فردایی‌مبهم‌برای‌اقتصادایران‌،»اقتصادایران‌،سال‌اول‌،شماره‌8،مردادماه‌1378،ص‌26.

  1. Fadayomi, T.,O, Brain Drain From African States: Emprical evidence and Policy
   implications, 1418
   , www.Uaps.org / Journal 9.

  4- رنانی‌، محسن‌، «پایان‌ عصر برنامه‌ریزی‌؛ پیشرفت‌ کرده‌ایم‌ اما توسعه‌ نیافته‌ایم‌»، اقتصاد ایران‌، سال‌اول‌،
  شماره‌2، 1377، ص‌ 27.

  5- چانگ‌، ها جون‌ و ریچارد کزول‌ رایت‌، «سازماندهی‌ در توسعه‌: مقایسه‌ نظامهای‌ ملی‌ کارآفرینی‌ درسوئد و
  کره‌جنوبی‌»، محسن‌ رنانی‌، مجله‌ برنامه‌ و بودجه‌، شماره‌های‌ 13 و 14، 1376، ص‌ 113.

  6- رنانی‌، محسن‌، «استراتژی‌ نیل‌ به‌ قلمرو سرحدی‌ تکنولوژی‌: فراتر از مزیت‌ نسبی‌»، مجموعه‌ مقالات‌و
  مباحث‌ اولین‌ همایش‌ تدوین‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ کشور، جلد چهارم‌، 1377، سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌،ص‌ 203.

  7- مکنون‌، رضا، «مقدمه‌ای‌ بر سنجش‌ دانش‌ برای‌ توسعه‌»، رهیافت‌، شماره‌ 23، 1379، ص‌ 15.

  8- گالبرایت‌، جان‌کنت‌، ماهیت‌ فقر عمومی‌،محمدحسین‌ عادلی‌، 1366، مؤسسه‌ اطلاعات‌، صص‌ 113 - 100.

  1. Carrington, willam and Enrica Detragiache, How extensive is the Brain Drain,?
   Finance and Development, June 1999, Vol. 36, No.2
  2. Fadayomi, Ibid.

  11- عسگری‌، حسین‌ و همکاران‌، فرار مغزها؛ انتقال‌ معکوس‌ تکنولوژی‌، مجید محمدی‌، 1376، نشرقطره‌، ص‌
  5.

  12- کمیجانی‌، اکبر، پیشین‌، صص‌11-2.

  1. Beine, Michel, et al (1999),Brain Drain and Economic Growth: theory and
   evidence
   www.cybercable.tm.fr.
  2. Ibid.

  15- رنانی‌، محسن‌، «استراتژی‌ نیل‌ به‌ قلمرو سرحدی‌ تکنولوژی‌: فراتر از مزیت‌ نسبی‌»، پیشین‌، صص‌205-
  200.

  16- کو، دیوید و همکاران‌، «سرریز پژوهش‌ و توسعه‌ از شمال‌ به‌ جنوب‌»، امید گیلان‌پور
  ومهروش‌فروهید،فصلنامه‌علمی‌ - پژوهشی‌کشاورزی‌وتوسعه‌،شماره‌20،1376،صص‌ 236 - 219.

  17- رنانی‌،محسن‌،«استراتژی‌نیل‌به‌قلمروسرحدی‌تکنولوژی‌:فراترازمزیت‌نسبی‌»پیشین‌،ص‌200.

  18- شومپیتر،جوزف‌ ،کاپیتالیسم‌،سوسیالیسم‌ودموکراسی‌،حسن‌منصور،نشرمرکز،1375،ص‌122.

  19- آیت‌، محمدقاسم‌ و همکاران‌، «ارزیابی‌ شاخصهای‌ موثر در کارایی‌ مراکز تحقیقاتی‌ در کشورهای‌پیشرفته‌
  صنعتی‌»، رهیافت‌، شماره‌ 23، 1379، ص‌ 63.

  20- آیت‌، محمدقاسم‌، پیشین‌، ص‌ 62.

  1. Wong, Kar - yiu and chong K. Yip (1998), Education, economic. growth and brain
   drain
   , www.weber.u. washington. edu.
  2. Chun - Lei Yang (1998), Rent - seeking, Technology Committment and economic
   development, Journal of Institutiona and theoretical economics, vol. isu, pp. 653 - 654.

  23- گریفین‌، کیت‌، وتری‌ مک‌ کنلی‌، توسعه‌ انسانی‌؛ دیدگاه‌ و راهبرد، غلامرضا خواجه‌پور، 1377،نشروداد، 57.

  24- روزنامه‌ ایران‌، دوشنبه‌، 29/5/80، ص‌ 9.

  25- اقتصاد ایران‌، سال‌ سوم‌، شماره‌ 23، 1379، ص‌ 23.

  26- مهاجر، مسعود، «تحلیل‌ سهل‌ انگارانه‌ از دلایل‌ خروج‌ نخبگان‌»، ابرار اقتصادی‌، سه‌شنبه‌،20/2/80.

  27- اقتصاد ایران‌، شماره‌ 8، پیشین‌، ص‌ 28.

  28- نجف‌زاده‌، کامران‌، «سرمایه‌های‌ ملی‌ در خدمت‌ بیگانگان‌»، کیهان‌، شنبه‌ 6/5/80، ص‌ 5.

  29- نجف‌زاده‌، کامران‌، «موج‌ مهاجرت‌ خطرناک‌»، کیهان‌، یکشنبه‌ 7/5/80، ص‌ 5.

  30- خبرنامه‌ آموزش‌ عالی‌، سال‌ دوم‌، شماره‌ 13، 1379

  31- حیات‌ نو، دوشنبه‌، 8/5/80

  32- سربلوکی‌، محمدنبی‌ و همکاران‌، «فرار و قرار مغزها»، ایران‌، دوشنبه‌، 29/5/80، ص‌ 9

  33- مهدیانی‌، علیرضا، «تحقیق‌ و توسعه‌ در جهان‌»، خبرنامه‌ آموزش‌ عالی‌، سال‌ دوم‌، شماره‌ 14،1379، ص‌ 6.

  34- همان‌.

  35- همان‌.

  36- جونز،گرنت‌،اقتصاد آموزش‌، مصطفی‌ عمادزاده‌، اصفهان‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ اصفهان‌،1376.

  37- غنی‌نژاد، موسی‌، تجددطلبی‌ و توسعه‌ در ایران‌ معاصر، تهران‌، نشر مرکز، 1377، ص‌ 115.