حادثه‌ 11 سپتامبر: نظریه‌ها و تفاسیر

Document Type : Research Paper

Author

Abstract

سیاستگذاری‌ خارجی‌ آمریکا و به‌ تبع‌ آن‌ نظام‌ بین‌الملل‌ است‌ تعبیر حادثه‌ 11سپتامبر به‌ عنوان‌ «یکی‌ از بزرگترین‌ زلزله‌ها» محدود به‌ آمریکا نبود، بنا به‌ تعبیری‌ دیگر، حادثه‌11 سپتامبر برای‌ اولین‌ بار آمریکا را وارد کره‌ زمین‌ کرد، برخی‌ این‌ حادثه‌ را نمود «فروپاشی‌عقلانیت‌ عصر روشنگری‌ خواندند، بعضی‌ دیگر آن‌ را «متفاوت‌ از همه‌ بحران‌ها» و مهم‌تر ازحوادثی‌ چون‌ «آشوویتس‌» و «گولاگ‌های‌ شوروی‌» تشخیص‌ دادند، برداشت‌ برخی‌اندیشمندان‌ از این‌ حادثه‌، در قالب‌ «نظریه‌ بلاگردان‌» عنوان‌ شد که‌ مانع‌ تبدیل‌ فرود آرام‌ آمریکا به‌سقوط‌ آزاد شد شیمون‌ پرز وزیر خارجه‌ اسراییل‌ جهانیان‌ را به‌ سیگاری‌ها (تروریست‌) وغیرسیگاری‌ها (ضدتروریست‌) تقسیم‌ کرده‌ و خواستار برخورد قاطع‌ با حامیان‌ تروریسم‌ شدروزنامه‌ واشنگتن‌ پست‌ در 20 سپتامبر 2001 به‌ صورت‌ علنی‌تری‌ سخن‌ گفت‌ و مدعی‌ شد: اولین‌کشوری‌ که‌ نفت‌ را ملی‌ کرد، ایران‌ بود و از این‌ طریق‌ به‌ مالکیت‌ آمریکا حمله‌ کرد، زیرا نفت‌ راکسانی‌ کشف‌ کردند که‌ فناوری‌ داشتند.

Main Subjects


170.Allison Gilbert (ed.) et al., Covering Catastrophe: Broadcast Journalists Report
September 11
, April 2002.
171.CBS News, Dan Rather (Introduction), What We Saw: The Events of September 11, 2001-
In Words, Pictures, and Video
, (Aug. 2002).
172./photographers of the New York City Police Department et al., Record of September 11,
2001
, (Aug. 2002).
173.Magnum Photographers and David Halberstam, New York September 11.
174.The British Broadcasting Corporation (Editor) et al., The BBC Reports: On America, Its
Allies and Enemies, and the Counterattack on Terrorism, (Paperback - January 2002).