11 سپتامبر و تحول‌ مفهوم‌ منافع‌ ملی‌: گذار از منافع‌ ملی‌ به‌ منفعت‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌

Document Type : Research Paper

Author

Abstract

هجوم‌ انتحاری‌ به‌ برجهای‌ مرکز تجارت‌ جهانی‌ به‌ عنوان‌ نمادهای‌ سرمایه‌داری‌ جهانی‌ شده‌ وساختمان‌ وزارت‌ دفاع‌ آمریکا (پنتاگون‌) در آغاز هزارة‌ سوم‌، رخدادی‌ عظیم‌ بود که‌ سرنوشت‌جامعه‌ بشری‌ را دگرگون‌ و تاریخ‌ روابط‌ بین‌الملل‌ را به‌ دو برهة‌ پیش‌ و پس‌ از این‌ واقعه‌ تقسیم‌ کرد.در واقع‌ این‌ نخستین‌ حمله‌ مستقیم‌ به‌ قلمرو آمریکا پس‌ از 1812م‌ بود که‌ عمق‌ نفوذپذیری‌ وآسیب‌پذیری‌ تنها ابرقدرت‌ جهان‌ را نمایان‌ ساخت‌ و به‌ دوران‌ گذار و آشفتگی‌ حاکم‌ بر روابط‌بین‌الملل‌ پایان‌ داد. تحول‌ در اساسی‌ترین‌ مفاهیم‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ از جمله‌ جنگ‌، صلح‌، دفاع‌،تجاوز و تروریسم‌، گذار از نظام‌ تک‌ ـ چندقطبی‌ به‌ سیستم‌ تک‌قطبی‌، اهمیت‌ دوبارة‌ منابع‌سخت‌افزاری‌ قدرت‌، افزایش‌ دوبارة‌ وزن‌ دولت‌ ملی‌ به‌ عنوان‌ بازیگر مهم‌ در سطح‌ بین‌الملل‌ وغلبه‌ پارادایم‌ خشونت‌ بر گفت‌وگو از جمله‌ مهم‌ترین‌ پیامدهای‌ این‌ رویداد هستند. در این‌ بین‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ نیز به‌ دلیل‌ همسایگی‌ با افغانستان‌ و عراق‌ یعنی‌ اولین‌ و دومین‌ هدف‌ درجنگ‌ مرحله‌ای‌ ایالات‌ متحده‌ علیه‌ «تروریسم‌»، از پیامدهای‌ این‌ حادثه‌ تأثیرپذیرفته‌ است‌.

Main Subjects


Steven bell, adam seitchik, 
johanna kyrklund, has september 11th changed the financial
world?, deutsche asset management,
11 march2002