فرهنگ، وفاق اجتماعی و خشونت

Document Type : Research Paper

Author

Main Subjects


1- به نقل از: افروغ، عماد، "خرده‏فرهنگها و وفاق اجتماعی"، نقد و نظر، سال دوم، شماره  3، 4، ص. 156.
Gonutaunh, A General Theory of Macrostural Dynamic, pp. 180-20.
2- همان، صص 160-159.
3- جبلی، مسعود، وفاق اجتماعی، علوم اجتماعی، چاپ دوم، شماره 3، بهار  1372، ص 17.
همان، ص 17.
4- فقیرزاد، صالح، "انواع جوامع و انسجام اجتماعی، مطالعه تطبیقی عقاید و آراء ابن‏خلدون و دورکهایم"، عباس امام رودبنده، کیهان فرهنگی، شماره 122، ص 12.
5- همان، ص 12.
6- خرده ‏فرهنگ ها و وفاق اجتماعی"، پیشین، ص 166.
7- همان، ص. 166.
8- همان، ص. 166.
9- گیدنز، آنتونی، جامعه‏شناسی، منوچهر صبوری، انتشارات نی، چاپ دوم،  1374، ص 817.
10- خرده‏فرهنگها و وفاق اجتماعی"، پیشین، صص 159-158 .
11- درباره الگوهای مختلف بیان‏شده در این‏جا نگاه کنید به:
 - سیدامامی، کاووس، "یکپارچگی ملی و رشد هویت‏های قومی"، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال اول، پیش‏شماره اول،  1377، صص 5-12.
 - مارجین، مارتین، "سیاست قومی"، اصغر افتخاری، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال اول، پیش‏شماره اول،  1377، صص 71-156
 - رمضان‏زاده، عبدالله، "روند بحران قومی در ایران"، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال اول، پیش‏شماره اول،  1377، صص 23-222
12- جهت توضیح بیشتر در این‏باره نک:
 - احمدی، حمید، قومیت و قوم‏گرایی در ایران، تهران، نی، 1378.
13- محمدی، مجید، درآمدی بر جامعه‏شناسی و اقتصاد فرهنگ در ایران امروز، تهران، نشر قطره، چاپ اول،  1377، ص 378.
14- خرده‏فرهنگها و وفاق اجتماعی"، پیشین، ص 167.
15- چلبی، مسعود، "وفاق اجتماعی"، نامه علوم اجتماعی، جلد دوم، شماره  3، بهار  1372، ص 24.