جوانی جمعیت و خشونت

Document Type : Research Paper

Author

Main Subjects


1- آشفته تهرانی، جامعه‏شناسی جمعیت، اصفهان، انتشارات جهاددانشگاهی اصفهان،  1370، ص 75.
2- سرشماری نفوس و مسکن،  1375، مرکز آمار ایران.
3- آشفته تهرانی، پیشین، ص 151.
4- ویژه‏نامه مرکز ملی جوانان، شهریور  78، ص 13.
5- سخنان مسعود نیلی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، روزنامه صبح امروز،6/3/78.
6- ستوده، هدایت‏الله، مقدمه‏ای بر آسیب‏شناسی اجتماعی، تهران، نشر آوای نور، 1374،ص  105و 106.
7- بولتن نیروی انتظامی.
8- روزنامه صبح امروز، 19/7/78.
9- روزنامه ایران، 1/3/78.
10- روزنامه صبح امروز، 19/7/78.
11- دوورژه، موریس، اصول علم سیاست، ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دادگستری،  1376، ص 94.
12- شیخاوندی، داور، جامعه‏شناسی انحرافات، تهران، نشر مرندیز،  1373، ص 62.