داده هایی از عدم تعادل در جامعه ایران؛ استانهای مرزی

Document Type : Research Paper

Author

Main Subjects


 1. 1- امیراحمدی، هوشنگ، "قومیت و امنیت"، حسن شفیعی، فصلنامه مطالعات راهبردی، پیش شماره دوم، تابستان 1371، ص 224.

  1. Buzan, Barry, People, States & Fear; An Agenda For International Security Studies in The Post-cold War Era, Secend Edition, Great Britain, Harvester Wheatsheaf, 1991.

  3- احمدی، حمید، "قومیت و قوم گرایی در ایران؛ افسانه یا واقعیت"، اطلاعات سیاسی – اقتصادی. سال یازدهم، شماره هفتم و هشتم، شماره مسلسل 116-115، فروردین و اردیبهشت1376، ص 62.همچنین رجوع شود به متن کامل اثر منتشرشده ایشان با همان عنوان (تهران، نشرنی، 1378،)به ویژه صص 4-372.

  4- کوهن، الوین استانفورد، تئوریهای انقلاب، علیرضا طیب، چاپ اول، تهران، قومس،1369،ص. 205.

  5- امیراحمدی، هوشنگ، "پویایی شناسی توسعه و نابرابری استانها در ایران (1363-1335)"علی طایفی، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، سال یازدهم، شماره اول و دوم، شماره مسلسل 110-109، مهر و آبان 1375، ص 154.

  6- سازمان برنامه و بودجه، پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور(1372-1368)،چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه1368،صص 4-2.

  7- برنامه توسعه سازمان ملل متحد، گزارش توسعه انسانی 1994، ترجمه قدرالله معمارزاده، چاپ اول، تهران، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات، ص .35همچنین گزارش توسعه انسانی ( 1993 تازه های اقتصاد، شماره 33، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، 1372)،ص 17.و: سه دهه توسعه انسانی، (برنامه عمران سازمان ملل متحد، محسن اشرفی، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش 37، مهرداد و شهریور 1369)،ص 72.

  8- همان جا.

  9- همان، ص 25.

  10- گزارش توسعه انسانی، 1993، ص 17.

  11- قومیت و امنیت"، پیشین.

  12- در این باره نک: سازمان برنامه و بودجه، طرح مقدماتی شناسایی مناطق محروم کشور، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1362.

  13- قاسمی، بهروز، تحلیل ویژگیهای اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، رفاهی استانهای کشور (توسط یک مدل خطی)، تهران، مرکز آمار ایران، 1363.

  14- محمودی، وحید و محمدعلی، فیض پور، "سنجش درجه برخورداری فرهنگی استانهای کشور"، فصلنامه علمی - پژوهشی دانشور (دانشگاه شاهد)، سال پنجم، شماره 17، پاییز 1376.

  15- گزارش توسعه انسانی 1994، پیشین، ص 4.

  16- گریفین، کیث و تری مک کنلی، تحقق استراتژی توسعه انسانی، غلامرضا خواجه پور، چاپ اول، تهران مؤسسه عالی پژوهش اجتماعی،1375، ص 62.

  17- همان، ص. 80.

  18- داده های آماری این تحقیق از منابع زیر اخذ شده اند:

   - بانک مرکزی ایران، گزارش اوضاع اقتصادی و اجتماعی استانهای کشور در سال 1375، تهران، بانک مرکزی ایران، اداره آمار اقتصادی، 1376.

   - زنجانی، حبیب الله، جمعیت و شهرنشینی در ایران، جلد اول: جمعیت، مرکز تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 1370.

   - مرکز آمار ایران، خلاصه اطلاعات آماری پایه ای استانهای کشور 1375، تهران، 1377.

   - مرکز آمار ایران، چگونگی توزیع درآمد در استانهای کشور(61-1356)تهران، 1364.

   - مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور 1375، تهران، 1376.

   - مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375، نتایج تفصیلی: کل کشور و استانهای مرزی، 14جلد، تهران، 1376.