پیامدهای امنیتی بازداشت رهبر کردهای ترکیه در مناطق کردنشین ایران

Document Type : Research Paper

Author

Main Subjects


(1) لوپوئن، 20فوریه 1999، به نقل از: نشاط،20/12/77.
(2) مصاحبه با یکی از محققان و صاحب‏ نظران مسایل کردی (سنندج، فروردین 72)
(3) سخنان رهبر حزب غیرقانونی اعلام شده دموکرات کردستان در رادیو حزب، 5/12/77.
(4) اشپیگل،  22فوریه 1999، به نقل از: ترجمان سیاسی، ش 14 (12/12/77)،ص 21.
(5) مصاحبه با یکی از مسؤولان سیاسی امنیتی مناطق کردنشین (نام محفوظ) فرودین 78.
(6) همان.
(7) مصاحبه استاندار کردستان با صبح امروز27/12/78.
(8) همان.
(9) دکتر حمید احمدی در میزگرد علمی بررسی مسایل قومیت ها، دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور، شهریور 1378.
(10) لوموند،  27فوریه 1999، به نقل از: ترجمان، ش 15 (25/12/77) ص 25.
(11) همان.
(12) ابالاس، ادگار، جنبش کردها، اسماعیل فتاح، تهران، نگاه، 1377.
(13) همان.
(14) مصاحبه نویسنده با یکی از مسؤولان سیاسی - امنیتی مناطق کردنشین (نام محفوظ)، فروردین 1378.
(15) مصاحبه با یکی از صاحب‏نظران مسایل کردی و علوم ارتباطات (نام محفوظ)، اسفند1377.
(16) بنگرید به تیترها و اخبار مندرج در هفته ‏نامه سیاست و روزنامه ‏های کیهان و رسالت هفته دوم اسفند  1377در مورد رویدادهای مناطق کردنشین.
(17) مصاحبه استاندار کردستان با صبح امروز،27/12/77.