دیپلماسی‌های جایگزین و گزینش نقطه بهینه محرمانگی در مراودات دیپلماتیک

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روابط بین ‏الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو گروه روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات(نویسنده مسئول)

3 عضو گروه روابط بین‏‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 عضو گروه روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این مقاله با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره و مدل‌سازی تحلیل شبکه‌ای، متغیرهای مؤثر بر گزینش سطح بهینه محرمانگی را شناسایی کرده است. این سطح از محرمانگی باید همزمان کارآمدی مراودات دیپلماتیک را تأمین و البته حداقل ریسک را برای اعتبار دولت‌ها داشته باشد. در این مقاله نشان داده می‌شود که هرگاه بخشی از این متغیرها در اولویت قرار گیرند، چه الگویی از مذاکرات دیپلماتیک می‌تواند این سطح بهینه محرمانگی را تأمین کند.
 

کلیدواژه‌ها