پژوهشگران و نویسندگان محترم توجه داشته باشند جلسه هیئت تحریریه در انتهای هر ماه تشکیل می‌شود. پس ممکن است با توجه به زمان ارسال مقاله، ارسال پاسخ به نویسنده حداقل یک ماه به طول بیانجامد. 

در موارد خاص برای پیگیری تلفنی تنها در روزهای دوشنبه از ساعت 13:30 تا 16 و روزهای سه‌شنبه از روزهای 9 تا 12 با شماره تلفن 88912831 تماس بگیرید.

 


 

شماره جاری: دوره 23، شماره 88 - شماره پیاپی 2، تابستان 1399، صفحه 1-214 (سال بیست‌و سوم* شماره دوم* تابستان 99* شماره مسلسل 88*214 صفحه ) 

2. مروری بر پیش‌ران‌ها و پس‌ران‌های فساد در سازمان‌ها با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 33-56

حمیدرضا یاراحمدی؛ علی‏ اصغر پورعزت؛ داود کیا کجوری؛ یوسف تقی ‏پوریانی گیلانی


5. مدل مفهومی عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد

صفحه 113-154

علی‏رضا رشیدیان؛ هانیه هژیرالساداتی؛ عباس شیخ‌‏الاسلامی؛ محمود قربانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشکده مطالعات راهبردی

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی