پژوهشگران و نویسندگان محترم توجه داشته باشند جلسه هیئت تحریریه در انتهای هر ماه تشکیل می‌شود. پس ممکن است با توجه به زمان ارسال مقاله، ارسال پاسخ به نویسنده حداقل یک ماه به طول بیانجامد. 

در موارد خاص برای پیگیری تلفنی تنها در روزهای دوشنبه از ساعت 13:30 تا 16 و روزهای سه‌شنبه از روزهای 9 تا 12 با شماره تلفن 88912831 تماس بگیرید.

 


 

شماره جاری: دوره 22، شماره 84 - شماره پیاپی 2، تابستان 1398، صفحه 1-214 (سال بیست و دو، شماره دوم، تابستان 98، شماره مسلسل 84 ) 

4. تأثیر برجام بر جایگاه راهبردی ایران در نظام بین ‏الملل

صفحه 105-134

رضا خلیلی؛ محمد بابایی؛ کاظم لطفی حاج ‏آباد


6. محرمانگی در دیپلماسی؛ تحولات و چشم ‏انداز

صفحه 165-192

کاظم تاجیک؛ علی‏ اصغر کاظمی زند؛ کیهان برزگر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشکده مطالعات راهبردی

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی