عنوان خلاصه استاندارد: SSQ

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی- پژوهشی)

 زبان انتشار: فارسی با چکیدۀ انگلیسی

میانگین زمان داوری: حداکثر سه ماه

درصد پذیرش مقالات: 25درصد

 وضعیت مجله:   دسترسی آزاد به مقالات

نوع داوری: دوسو کور 

هزینه داوری و چاپ مقاله:  دارد

 

 

  لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه،

راهنمای تدوین مقاله و فرایند پذیرش مقالات مطالعه شود.

نشریه برای جبران بخشی از هزینه‌ داوری و چاپ، مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ریال از نویسندگانی که مقاله آنها پذیرش شده و در نوبت چاپ قرار دارد، دریافت می‌کند. مابقی هزینه انتشار نشریه از سوی پژوهشکده مطالعات راهبردی پشتیبانی مالی می‌شود.

برای پیگیری امور مربوط به مقالات ارسالی از طریق شماره واتساپ ۰۹۳۷۱۵۵۳۵۱۳ اقدام نمایید.

 

شماره جاری: دوره 25، شماره 96، تیر 1401، صفحه 7-367 

نقش مراجع و روحانیون ایرانی مقیم عراق در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر (1304-1320)

صفحه 227-270

اسماعیل چنگیزی اردهائی؛ سید مسعود موسوی؛ محمد حسن رازنهان؛ علیرضا ملایی توانی