پژوهشگران و نویسندگان محترم توجه داشته باشند جلسه هیئت تحریریه در انتهای هر ماه تشکیل می‌شود. پس ممکن است با توجه به زمان ارسال مقاله، ارسال پاسخ به نویسنده حداقل یک ماه به طول بیانجامد. 

در موارد خاص برای پیگیری تلفنی تنها در روزهای دوشنبه از ساعت 13:30 تا 16 و روزهای سه‌شنبه از روزهای 9 تا 12 با شماره تلفن 88912831 تماس بگیرید.

 


 

شماره جاری: دوره 22، شماره 86 - شماره پیاپی 4، زمستان 1398، صفحه 1-158 (سال بیست و دوم، شماره چهارم، زمستان98، شماره مسلسل 86 ،‌158 صفحه) 

1. الگو و فرایند کنش‏های سیاسی قومی در ایران

صفحه 7-30

مهدی عبدالهی ضیاءالدینی؛ علی مرشدی‏ زاد؛ عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین


4. تاریخ‌نگاری معاصر ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی

صفحه 73-90

حمیدرضا اسماعیلی؛ سیدمرتضی نوعی باغبان


6. دیپلماسی‌های جایگزین و گزینش نقطه بهینه محرمانگی در مراودات دیپلماتیک

صفحه 111-135

کاظم تاجیک؛ علی‏ اصغر کاظمی زند؛ مهدی ذاکریان امیری؛ کیهان برزگر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشکده مطالعات راهبردی

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی