پژوهشگران و نویسندگان محترم توجه داشته باشند جلسه هیئت تحریریه در انتهای هر ماه تشکیل می‌شود. پس ممکن است با توجه به زمان ارسال مقاله، ارسال پاسخ به نویسنده حداقل یک ماه به طول بیانجامد. 

در موارد خاص برای پیگیری تلفنی تنها در روزهای دوشنبه از ساعت 13:30 تا 16 و روزهای سه‌شنبه از روزهای 9 تا 12 با شماره تلفن 88912831 تماس بگیرید.

 


 

شماره جاری: دوره 22، شماره 85 - شماره پیاپی 3، زمستان 1398، صفحه 1-185 (سال بیست و دوم، شماره سوم،‌ پاییز 98، شماره مسلسل 85 ،‌185 صفحه) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشکده مطالعات راهبردی

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی