راهنمای نویسندگان

♦راهنمای نویسندگان

♦مقاله بعد از ثبت توسط نویسنده، حداکثر تا یک ماه در هیئت تحریریه فصلنامه بررسی خواهد شد. هیئت تحریریه مقاله را از لحاظ شکلی و محتوایی به صورت کلی ارزیابی کرده و متناسب با موضوع مقالات، داوران تخصصی برای روند ارزیابی کامل مقاله انتخاب می‏شوند. در صورتی که مقاله فاقد معیارهای علمی- پژوهشی بوده، فاقد نوآوری باشد یا از لحاظ موضوعی در اولویت‏های فصلنامه قرار نگیرد، از سوی هیئت تحریریه از فرایند ارزیابی خارج می‏شود. پس از بررسی مقاله توسط داوران تخصصی، مقالات یا از فرایند پذیرش خارج شده، یا قابل پذیرش شناخته شده یا پذیرش آنها مشروط به انجام اصلاحات (کلی یا جزئی) از سوی نویسنده و داوری مجدد خواهد شد.

با توجه به اینکه جلسه هیئت تحریریه در انتهای هر ماه تشکیل می‌شود، نتیجه ارزیابی اولیه به نویسنده حداقل یک ماه به طول خواهد انجامید.

♦ نشریه برای جبران بخشی از هزینه‌ داوری و انتشار، مبلغ 6.۰۰۰.۰۰۰ ریال از نویسندگانی که مقاله آنها پذیرش شده، دریافت می‌کند. مابقی هزینه انتشار نشریه از سوی پژوهشکده مطالعات راهبردی پشتیبانی مالی می‌شود.

 

♦ نویسندگان متعهد هستند که مقاله ارسالی در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد و تا گرفتن پاسخ نهایی، مقاله را برای نشریه دیگری ارسال ننمایند. به همراه هر مقاله نویسنده مسئول باید فرم تکمیل شده تعهدنامه نویسندگان که به امضای نویسنده مسئول رسیده است را ارسال نماید. نشریه مقالاتی که فرم­­ تعهدنامه نویسندگان را تکمیل و ارسال نکرده باشند، بررسی نخواهد کرد. فرم تعهد نامه را اینجا دریافت نمایید.

 

♦ همچنین فرم تعهد نویسندگان و تعارض منافع، چک لیست ارسال مقاله (ساختار نگارشی) نیز وجود دارد که نویسنده مسئول باید قبل از ارسال مقاله کلیه موارد ذکر شده را انجام داده و تایید کند. فرم تعهد نویسندگان، تعارض منافع و چک لیست ارسال مقاله (ساختار نگارشی) را از اینجا دریافت نمایید.

 

خواهشمند است نویسنده مسئول مقاله فرم‎ های تعارض منافع و تعهدنامه‎ را پرینت گرفته و پس از تکمیل و امضا، اسکن نموده و در هنگام ارسال مقاله در بخش فایل ‏های تکمیلی ارسال نماید

 

برای پیگیری امور مربوط به مقالات ارسالی از طریق شماره واتساپ و ایتا ۰۹۳۷۱۵۵۳۵۱۳ اقدام نمایید.

 

به منظور رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار، نویسندگان موظف هستند با استفاده از نرم افزارهای مشابهت‌‏یاب، سند اصالت مقاله خود را به فصلنامه ارائه نمایند. (انتشار مقالات پذیرفته‌شده در فصلنامه منوط به ارائه گواهی مشابهت‌یابی می‌باشد)