راهنمای نویسندگان

♦راهنمای نویسندگان

♦ مقالات ارسالی صرفا پس از پرداخت هزینه ارزیابی در فرایند پررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت. لطفا پس از تماس از دفتر فصلنامه و اعلام پذیرش مقاله برای ارزیابی، برای پرداخت هزینه ارزیابی مقاله از این لینک استفاده کنید.