اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سید جلال دهقانی فیروز آبادی

دکترای روابط بین الملل استاد دانشگاه علامه طباطبایی

jdehghani20atyahoo.com

مدیر مسئول

محمود یزدان فام

دکترای روابط بین الملل ریاست پژوهشکده مطالعات راهبردی

yazdanfamatgmail.com

دبیر اجرایی

مهدی شاپوری

روابط بین الملل دبیر فصلنامه مطالعات راهبردی

mehdi_shapouriatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

احمد نقیب زاده

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

anaghibatut.ac.ir

سعیده لطفیان

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه تهران

slotfianatut.ac.ir

ابراهیم متقی

روابط بین الملل استاد دانشگاه تهران

ebrahim.motaghiatgmail.com

اصغر افتخاری

دکتری علوم سیاسی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

asg.eftekhariatgmail.com

قدیر نصری

دکتری علوم سیاسی دانشیار دانشگاه تربیت معلم

nasristeratgmail.com

میر قاسم بنی هاشمی

دکترای علوم سیاسی استادیار پژوهشکده مطالعات راهبردی

banihashemi68atgmail.com

سیامک ره پیک

دکترای حقوق خصوصی استاد دانشگاه علوم قضایی

srahpeikatgmail.com

امیر محمد حاجی یوسفی

دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

.
am-yousefiatsbu.ac.ir

مدیر وب سایت

زهرا عقیلی

آمایش سرزمین مدیر وبسایت فصلنامه مطالعات راهبردی

zahra.aghilyatgmail.com