اعضای هیات تحریریه

سردبیر

احمد نقیب زاده

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

anaghibut.ac.ir

مدیر مسئول

محمود یزدان فام

روابط بین الملل عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات رهبردی

yazdanfamgmail.com

دبیر اجرایی

وحیده احمدی

اندیشه سیاسی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

ahmadi.9.1363gmail.com

اعضای هیات تحریریه

احمد نقیب زاده

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

anaghibut.ac.ir

الهه کولایی

روابط بین الملل استاد دانشگاه تهران

ekolaeeut.ac.ir

سعیده لطفیان

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

slotfianut.ac.ir

اصغر افتخاری

علوم سیاسی استاد دانشگاه امام صادق(ع)

asg.eftekharigmail.com

قدیر نصری

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه خوارزمی

nasristergmail.com

مراد کاویانی راد

جغرافیای سیاسی دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

kavianikhu.ac.ir

عبدالله قنبرلو

روابط بین الملل دانشیار گروه روابط بین‌الملل در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ghanbarlooihcs.ac.ir