فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقاله در فصلنامه مطالعات راهبردی به این صورت است که مقاله بعد از ثبت توسط نویسنده، در هیئت تحریریه فصلنامه مورد بررسی قرار می‏گیرد. اگر هیئت تحریریه، مقاله را برای ارزیابی مناسب تشخیص دادند، داوران انتخاب می‏شوند و مقاله برای ارزیابی خدمت آنها ارسال می‏شود. داوران یا مقاله را رد می‏کنند؛ یا آن را مناسب تشخیص داده و قابل ‏پذیرش می‏دانند؛ و یا اینکه پذیرش آن را مشروط به انجام اصلاحاتی (کلی یا جزئی) از سوی نویسنده می‏کنند. اگر مقاله نیاز به اصلاحات داشته باشد، خدمت نویسنده عودت داده می‏شود تا اصلاحات لازم را انجام دهد. پس از انجام اصلاحات، بار دیگر مقاله برای داور ارسال می‏شود تا نظر بدهد. اگر نظر داور این باشد که مقاله کیفیت لازم را برای پذیرش پیدا کرده است، در نوبت چاپ قرار می‏گیرد. اما در صورتی که داور تأیید نکند، مقاله از فرآیند بررسی کنار گذاشته می‏‌شود.

پژوهشگران و نویسندگان محترم توجه داشته باشند جلسه هیئت تحریریه در انتهای هر ماه تشکیل می‌شود. پس ممکن است با توجه به زمان ارسال مقاله، ارسال پاسخ به نویسنده حداقل یک ماه به طول بیانجامد. 

در موارد خاص برای پیگیری تلفنی تنها در روزهای دوشنبه از ساعت 13:30 تا 16 و روزهای سه‌شنبه از روزهای 9 تا 12 با شماره تلفن 88912831 تماس بگیرید.