دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، زمستان 1380، صفحه 1-319 (شماره 4،شماره مسلسل14.) 
2. نبردهای‌ آینده‌ و واکنش‌ ایالات‌ متحده‌ آمریکا

صفحه 527-546

باری‌ اسکینر؛ ویکتور بادورا؛ فرامرز میرزازاده‌


6. فرار مغزها و توسعه‌ اقتصادی‌ نظریه‌ و شواهد

صفحه 611-628

میشل‌ ‌ بین؛ فردریک‌ دوکایر؛ هیلل‌ راپوپورت‌؛ سیدمحمدکمال‌ سروریان‌