تأثیر امنیتی‌ رخداد 11 سپتامبر: دیدگاهها و تحلیلها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

«برای‌ تأمین‌ امنیتی‌ که‌ آدمیان‌ در طول‌ عمر خود خواهان‌ آن‌ هستند کافی‌ نیست‌ که‌ ایشان‌تنها برای‌ مدتی‌ محدود تحت‌ حکومت‌ درآیند و یا این‌ که‌ امورشان‌ تنها به‌ موجب‌ حکمی‌واحد رتق‌ و فتق‌ شود... زیرا اگرچه‌ ممکن‌ است‌ ایشان‌ به‌ واسطه‌ کوشش‌ یکپارچه‌ خود بردشمنی‌ خارجی‌ غلبه‌ کنند، لیکن‌ بعداً ـ وقتی‌ دشمنی‌ مشترک‌ نداشته‌ باشند و یا بخشی‌ ازایشان‌ دولتی‌ را دشمن‌ و بخشی‌ دیگر آن‌ را دوست‌ بشمارد ـ در آن‌ صورت‌ ایشان‌ لاجرم‌ به‌حکم‌ اختلاف‌ منافع‌ از هم‌ گسیخته‌ می‌شوند و دوباره‌ در بین‌ خود به‌ جنگ‌ می‌پردازند.»

کلیدواژه‌ها

موضوعات