آیا حادثه‌ 11 سپتامبر شرایط‌ مالی‌ جهان‌ را تغییر داد؟

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این‌ مقاله‌ تأثیر «حملات‌ 11 سپتامبر» را بر اقتصاد جهانی‌، بازارهای‌ مالی‌ و وضعیت‌ژئوپلتیکی‌ جهان‌ بررسی‌ می‌کند. در این‌ گزارش‌ میان‌ تاثیرات‌ موقت‌ و دائمی‌ تمایز قائل‌ می‌شویم‌:چرا که‌ در اقتصاد و بازار بررسی‌های‌ دوره‌ای‌ در مقابل‌ بررسی‌های‌ ساختاری‌ قرار می‌گیرد. دربررسی‌های‌ دوره‌ای‌ و مقطعی‌، به‌ هر دو پیامد کوتاه‌ و بلندمدت‌ توجه‌ می‌شود.


          در بخش‌ بررسی‌های‌ ژئوپلتیکی‌، به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسیم‌ که‌ این‌ تاثیرات‌ عمده‌ و طولانی‌ مدت‌خواهند بود. ائتلاف‌های‌ جدیدی‌ شکل‌ گرفته‌اند و ائتلاف‌های‌ قدیمی‌ تحت‌ فشار قرار دارند.سیاست‌ خارجی‌ آمریکا جهت‌گیری‌ افراطی‌ به‌ خود گرفته‌ است‌. هم‌اکنون‌ سه‌ بلوک‌ ـ لیبرال‌دموکراسی‌، جهان‌ اسلام‌ و چین‌ ـ بر جهان‌ سیطره‌ دارند. اینکه‌ توسعه‌ اقتصادی‌ صلح‌آمیز مشخصه‌چند دهه‌ آینده‌ باشد یا درگیری‌ و رکود، به‌ طور عمده‌ به‌ چگونگی‌ تعامل‌ این‌ سه‌ بلوک‌ با یکدیگربستگی‌ دارد.

موضوعات