نهادهای‌عمومی‌ و نقش‌ آنها در ثبات‌اجتماعی‌ کشور

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی‌ از مسایل‌ مهم‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، بومی‌ کردن‌ الگوهای‌ توسعه‌ است‌ پژوهشگران‌دراین‌باره‌ همواره‌ به‌ استعدادها و ظرفیت‌ها در کنار موانع‌ و مشکلات‌ خاص‌ و بومی‌ کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ توجه‌ داشته‌اند. از این‌ منظر نهادهای‌ عمومی‌ یک‌ جامعه‌ شایسته‌ مطالعه‌ و پژوهش‌هستند، زیرا آنها در پرتو شرایط‌ و نیازهای‌ جدید، می‌توانند بخشی‌ از بار توسعه‌ را بر عهده‌بگیرند.

موضوعات