معضل‌ امنیت‌ ملی‌ در جهان‌ سوم‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امنیت‌ در جهان‌ سوم‌ را می‌توان‌ یک‌ کیک‌ چندلایه‌ دانست‌ که‌ طعم‌های‌ گوناگون‌ دارد اگرچه‌هر لایة‌ کیک‌ مزه‌ خاص‌ خودش‌ را دارد، اما در ترکیب‌ با دیگر طعم‌ها، مزه‌ ثابت‌ خود را از دست‌می‌دهد. سه‌ لایة‌ اصلی‌ این‌ کیک‌، ابعاد محلی‌، منطقه‌ای‌ و جهانی‌ امنیت‌ هستند. اگرچه‌ این‌ سه‌ بعدمشکل‌آفرین‌ امنیت‌ در جهان‌ سوم‌، متأثر از یکدیگرند، بعد محلی‌، دیگر ابعاد را بیشتر تحت‌ تأثیرخود قرار داده‌ است‌.

موضوعات