تحلیل خط‌مشی‌گذاری در نظام سلامت بر اساس الگوی چارچوب ائتلاف مدافع (مطالعه موردی طرح تحول نظام سلامت)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران(نویسنده مسئول)

2 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش تصمیم‏‌گیری و خط‌مشی‏‌گذاری عمومی، دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

در این مطالعه تلاش شده با استفاده از الگوی «چارچوب ائتلاف مدافع»، تغییر و شکل‏گیری خط‏مشی طرح تحول نظام سلامت مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از دو روش کتابخانه‌ای و مصاحبه استفاده شده است. برای انتخاب مصاحبه‌‏شوندگان از روش گلوله برفی و در مقام تجزیه و تحلیل داده‌های مصاحبه، روش تحلیل تم استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‏‌های نیمه‏‌ساختاریافته با 12 نفر از کارشناسان و خبرگان نظام سلامت، نشان‌‏دهنده توانایی چارچوب ائتلاف مدافع در توضیح فرآیند تغییر خط‏مشی نظام سلامت بوده و بر این اساس، می‌‏توان چهار مرحله در شکل‌گیری طرح تحول را به صورت زیر تبیین کرد: 1. اتفاق‏نظر و اجماع ملی؛ 2. تغییر ائتلاف حاکم 3. پیدایش گرو‌ه‌های مخالف؛ 4. انتخاب راهبرد مواجهه و تحقق خط‌‌مشی. همچنین، بر اساس این چارچوب 5 طبقه بازیگران و ائتلاف‌ها، باورها و مسائل، شرایط و رویدادهای بیرونی و درونی، تغییر و یادگیری مذاکره‌ای، منابع و محدودیت‌ها شناسایی شد.
 

کلیدواژه‌ها