مبانی‌ اسلامی‌ امنیت‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (از منظر قانون‌ اساسی‌)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در مقام‌ یک‌ نظام‌ سیاسی‌ تجربه‌ جدیدی‌ از دولت‌ در تاریخ‌ معاصرایران‌ محسوب‌ می‌شود. اگر امنیت‌ را مهمترین‌ کارکرد و خدمت‌ دولت‌ جدید بدانیم‌، امنیت‌ ملی‌بزرگترین‌ دغدغه‌ هر نظام‌ سیاسی‌ است‌ که‌ با عناصر ایدئولوژیک‌ و فرهنگی‌، اجتماعی‌ و نظامی‌پیوند خورده‌ است‌. ایدئولوژی‌ رسمی‌ و قانونی‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، برآمده‌ از فرهنگ‌ وارزشهای‌ اسلامی‌ است‌ که‌ بطور طبیعی‌ بیش‌ از هر جایی‌، در قانون‌ اساسی‌ در حکم‌ سنگ‌ بنای‌نهادها و تأسیسات‌ سیاسی‌ تجلی‌ و تبلور یافته‌ است‌.

موضوعات