دوگانگی گفتمانی و تأثیر آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین ‏الملل دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیئت علمی گروه روابط بین ‏الملل دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)

4 عضو هیئت علمی گروه روابط بین ‏الملل دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این پژوهش با تمرکز بر دال امنیت، نشان می‏ دهد که در جمهوری اسلامی ایران، همواره اختلافی بین دو گفتمان «ضدهژمونیک» و «تعامل گرا» بر سر فهم این دال جریان داشته است. این اختلاف می ‏تواند در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به رویکرد واحد پویایی با دو بُعد مکمل یا به رویکرد خودمتناقضی با دو بُعد خنثی‏ کننده بینجامد. از منظر این مقاله، رسیدن به رویکرد پویای دوبُعدی در سیاست خارجی، پیش از هر چیز مستلزم ساخت گفتمان سیاسی نو است که با تمرکز بر هویت، هر دو وجه «ضدهژمونیک» و «تعامل‏ گرا» را بی‏آنکه متناقض به نظر آیند، در مفصل‏ بندی نوین زبانی قرار دهد.
 

کلیدواژه‌ها