نقش افراط‏ گرایان در چالش‏ های داخلی رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

خوانش متفاوت افراط‏ گرایان صهیونیست از تصمیمات سیاسی و رویکردها و انگاره‏ های آنها در مورد چگونگی برخورد با مسائل داخلی، از ابتدای تأسیس رژیم صهیونیستی تا کنون برای ساختار سیاسی آن چالش‏زا بوده است. این مقاله به بررسی ماهیت، میزان و نوع چالش‏زایی افراط‏ گرایان برای این رژیم و رویکرد ساختار سیاسی در مواجهه با آنها می ‏پردازد. پرسش اصلی این است که مهم‏ ترین چالش‏ های مربوط به افراط‏ گرایان در رژیم صهیونیستی مربوط به کدام طیف از آنها بوده و ساختار سیاسی در واکنش به آن، چه رویکردی داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح شده که «افراط ‏گرایان راست‏ عمل‏گرا» مهم‏ ترین چالش ‏ها را برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و ساختار سیاسی در واکنش به آنها، سیاست مقابله گزینشی به معنای شدت عمل و برخورد جدی با برخی از آنها و اغماض در قبال برخی دیگر را در پیش گرفته است. یافته‏ های پژوهش نشان می ‏دهد که در حال حاضر از چالش ‏زایی این نحله از افراط‏ گرایان برای ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی کاسته شده؛ زیرا آنها با ساماندهی مجدد خود در چارچوب احزاب پویا و سازگار با فضای سیاسی، به تأثیرگذاری مؤثر در فضای تصمیم ‏گیری این رژیم روی آورده‏ و از این طریق، منافع خود را پی‏ می‏ گیرند.

کلیدواژه‌ها