ملاحظات امنیتی جهانی شدن درحوزه اقتصاد

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

تعریف امنیت از بعد سیاسی عبارت است‏از داشتن استقلال رأی و عدم دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور و اطمینان از آینده به طوری که کلیه کنشها و واکنشها قابل پیش‏بینی باشد و یا به عبارت دقیق‏تر می‏توان امنیت را بیشتر یک مفهوم سلبی دانست؛ یعنی می‏توان به وضعیتی اشاره کرد که در آن‏تخطی به حقوق عمومی وجود نداشته باشد و استقلال و آزادی رأی محترم شمرده شود، که این را وضعیت امنیت و اطمینان می‏نامند.حال می‏توان از زاویه سیاسی یا اقتصادی به امنیت توجه کرد. برای مثال، می‏دانیم که بخش مهمی از درآمدهای ارزی ایران وابسته به قیمت نفت است که قیمت آن خارج از اراده کشور ما بوده و براساس روند معاملات بازار جهانی تعیین می‏گردد. بنابراین می‏توان ادعا کرد که ما از این حیث در یک وضعیت ناامن و یا عدم اطمینان بسر می‏بریم.

موضوعات