حکمرانی امنیت ملی در پرتو نظریه قضایی‏ سازی سیاست: بهینه‏ سازی نقش قوۀ قضاییه در حکمرانی امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی

چکیده

دستگاه قضایی از یک سو با تأمین امنیت قضایی، به تقویت امنیت ملی کمک می‏ کند؛ که مستلزم حاکمیت قانون، استقلال قضایی و رعایت حقوق شهروندی است و همگی از الزامات مدرن امنیت ملی نیز به شمار می‏ روند. از سوی دیگر، نقش این قوه در حکمرانی امنیت ملی در خلال پدیده‏ ای بررسی شده که قضایی ‏سازی سیاست نام گرفته است. پیوند مفهوم نظارت قضایی با فرایندهای اجرایی و سیاسی در دنیا، به شکل‏ گیری پدیدۀ قضایی‏ سازی سیاست انجامیده است. در این مقاله، ارتباط قضایی‏ سازی سیاست و گسترش صلاحیت‏ های نظارتی قوۀ قضاییه برای تحقق هرچه بیشتر و مستحکم ‏تر امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها