غافل‏ گیری راهبردی و حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

غافل‏ گیری راهبردی زمانی رخ می‌دهد که نظام امنیت ملی قادر به پیشگیری کامل از بحران یا مدیریت پیشینی شرایط برای کاهش آسیب‌های ناشی از بحران نباشد. حکمرانی امنیت ملی نیز به معنای کنشگری نهادهای خاصی از ساختار سیاسی کشور است که ماموریت مشخصی در قانون در حوزه امنیت ملی دارند. بر این اساس، پرسش اساسی این است که غافل‏ گیری راهبردی چه تأثیری بر حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران دارد؟ نتایج این مقاله نشان می ‏دهد که وقوع غافل‏ گیری، فرایند تصمیم‎ گیری امنیت ملی را دچار تأخیر زمانی می‏ کند و هزینه تأمین امنیت را افزایش می ‏دهد. ضمن اینکه افزایش سوگیری شناختی، ابهام در نقش بازیگران تهدیدساز، مشغول‏ نگه داشتن مقام ‏های امنیت ملی، کاهش پایداری و نفوذ حاکمیت ملی، تردید در اولویت‏ های امنیتی، افزایش سیگنال‏ های کم ‏اهمیت و افزایش بی‏ اعتمادی عمومی نسبت به نظام امنیت ملی از دیگر موارد تأثیر غافل‏ گیری در حکمرانی امنیت ملی هستند. در این مقاله، راه‏ هایی برای کاهش غافل‏ گیری پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها