رویکرد مقایسه‌ای به سیاست کنترل تسلیحات آمریکا (2020-2001)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هرچند سیاست کنترل تسلیحات آمریکا پس از 11 سپتامبر در دولت‌های بوش، اوباما و ترامپ از منظر نظریه‌های مختلف بررسی شده، اما خلأ بررسی مقایسه‌ای مبتنی بر چارچوب نظری مشترک در مشهود است. پرسش اصلی این مقاله عبارت از این است که وجوه اشتراک و افتراق سیاست کنترل تسلیحات آمریکا در دوره‌های بوش، اوباما و ترامپ کدامند؟ بر اساس فرضیه مقاله، جهت‌گیری کنترل تسلیحات در سیاست خارجی آمریکا در دوره بوش در قالب «سیاست فراکنترل تسلیحات»، در سال‌های زمام‏داری اوباما، در چارچوب «سیاست کنترل تسلیحات برون‌بوم» و در دوران ترامپ «سیاست ناکنترل تسلیحات» بوده است. سیاست فراکنترل تسلیحات باعث اتخاذ اقداماتی فراتر از اقدامات معمول کنترل تسلیحات؛ سیاست کنترل تسلیحات برون‏بوم منجر به تأکید بر رژیم‌های بین‌المللی؛ و سیاست ناکنترل تسلیحات باعث اتخاذ اقداماتی در راستای کاهش هزینه‌ها شد. در این مقاله، از نظریه رفتار موازنه‌ای «راندال شوئلر» به عنوان یکی از اندیشمندان نظریه‏ رئالیسم نوکلاسیک بهره گرفته شده و روش پژوهش نیز مقایسه‌ای است.

کلیدواژه‌ها