کارآمدی قضایی و امنیت ملی؛ پویایی اندیشه قضایی در برابر پایایی رویه قضایی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1  استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‏ شناسی و قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‏شناسی و قاضی دادگستری

چکیده

کارآمدی قضایی در دو بعد معنوی و مادی نمود دارد. در بعد معنوی، حس فراگیر عدالت و باور همگانی بر این پایه که دستگاه قضایی همگان را در برابر رفتار و تصمیمشان پاسخگو می‏کند. برای این بعد، بایسته است که قوه قضاییه، مستقل، بی‏طرف و رفتارش بر پایه حاکمیت قانون باشد. در بعد مادی، کارآمدی قضایی برگرفته از کارکرد عموم دادرسان است که در یک سلسله‏مراتب اداری قرار ندارند و چالش‏ها و اختلاف‏ها را بر پایه سواد، تخصص و مهارت زیاد به‏همراه تشخیص و اجرای صلاحدیدی قانون برطرف می‏سازند

کلیدواژه‌ها

موضوعات