تحلیل محتوای کتب درسی متوسطه اول از منظر منافع ملّی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2 کارشناس ارشد پژوهشگری دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر درصدد سنجش میزان توجه به مؤلفه‌های منافع ملّی در کتاب‌های درسی دوره اول متوسطه است. این پژوهش از بُعد هدف، پژوهشی کاربردی است که به روش توصیفی و تحلیل محتوا انجام ‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کتاب‌های درسی دوره اول متوسطه بوده که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند پنج عنوان و چهارده جلد کتاب شامل مطالعات اجتماعی، فرهنگ و هنر، تفکر و سبک زندگی، فارسی و پیام‌های آسمان در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که از بین پنج بُعد اصلی منافع ملّی در کل کتاب‌های منتخب به ترتیب به منافع ایدئولوژیک با 4/49درصد، منافع سیاسی، اجتماعی با 5/32درصد، منافع رفاهی، اقتصادی با 6/9درصد و منافع دفاعی، امنیتی با 2/8درصد اشاره‌ شده است. همچنین کمترین توجه مربوط به منافع معطوف به‌نظام بین‌الملل با 3/0درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها