بررسی وضعیت مصرف فرهنگی طبقه متوسط در سیاست‌ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی

چکیده

این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که مصرف فرهنگی طبقه متوسط در سیاست‏های فرهنگی جمهوری اسلامی در دوره سه دولت 1368 تا 1392 چگونه بوده است؟
دستاورد این پژوهش ناظر بر این نتیجه است که با وجود سیر نزولی جایگاه اقتصادی طبقه متوسط در سیاست‏های کلی، جایگاه طبقه متوسط در سیاست‏های فرهنگی جمهوری اسلامی به صورت تصاعدی افزایش یافته تا آنجا که مصرف فرهنگی آن در دوره 8 ساله 1385 تا 1392 از دوره زمانی 16 ساله پیش از خود -یعنی 1368 تا 1384- بیشتر بوده است. این بدان معناست که قامت طبقه متوسط از ابتنا صرف بر مؤلفه‏‏های اقتصادی مرسوم و شاخص‏‏های سنتی آن مانند درآمد، شغل و تحصیل فراتر رفته و بافت‏‏هایی فرهنگی با مصرفی قابل اعتنا در این اندام شکل یافته است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات