دوره و شماره: دوره 21، شماره 79 - شماره پیاپی 1، بهار 1397، صفحه 1-190 (سال بیست‌و‌یکم، شماره اول، بهار 1397، شماره مسلسل 79) 
3. نگرش نوین به امنیت و رویکرد امنیتی فراگیر چین

صفحه 69-92

افشین شامیری شکفتی؛ بهزاد شاهنده؛ محسن اسلامی