دوره و شماره: دوره 21، شماره 80 - شماره پیاپی 2، تابستان 1397، صفحه 1-168 (سال بیست و یکم،‌شماره دوم ،‌شماره مسلسل80،1397) 
1. امنیت از دیدگاه ابن‌خلدون

صفحه 7-32

نجف لک ‏زایی؛ حسین میرچراغ‏ خانی


2. هرمنوتیک رهایی‏ بخش؛ راه برون ‏رفت از منازعات ایران و غرب در عصر جهانی ‏شدن

صفحه 33-54

محسن رضایی جعفری؛ علی علی‏ حسینی؛ علیرضا آقاحسینی؛ محمدرضا دهشیری


6. تحلیل نهادی دولت‌های ورشکسته در خاورمیانه

صفحه 135-158

سعید عطار؛ آرش سعیدی راد؛ الهام رسولی ثانی آبادی