تهدیدات سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله، عوامل تهدید و آسیب‏پذیری سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی(ره) را مورد بررسی قرار می‏دهد. احصای گونه‏های مختلف تهدیدات سیاسی که از نظر امام(ره) متوجه امنیت ملی و مراجع گوناگون آن است، نشان می‏دهد برداشت ایشان با رویکرد سنتی، فاصله بعید و بر عکس، با رویکرد مدرن و نرم‏افزاری قرابت زیادی دارد، زیرا امام (ره) برای منابع تهدیدات داخلی اهمیتی بیش از منابع خارجی تهدید قائل هستند و گونه‏های تهدید را منحصر در تهاجم نظامی خارجی نمی‏دانند، بلکه با تکیه بر نقش دین و مردم در قوام یا زوال امنیت ملی، تشتت و نااستواری داخلی، فاصله‏گرفتن از اسلام، مشارکت‏ناپذیری مردم، بیگانه‏گرایی و وابستگی فکری مراکز تولید اندیشه و انشقاق گروههای مرجع را از مهم‏ترین عوامل تهدید سیاسی امنیت ملی به شمار می‏روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات