دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، پاییز 1389، صفحه 1-184 (شماره 3،شماره مسلسل49) 
4. تهدیدات سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی (ره)

صفحه 83-110

علی کریمی مله؛ اکبر بابایی؛ کاوه امیرخانی