دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، پاییز 1386، صفحه 1-216 (شماره 3 ،شماره مسلسل 37.) 
2. جغرافیای انتخابات

صفحه 481-505

مراد کاویانی‏راد