دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، زمستان 1383، صفحه 1-163 (شماره 4 ،شماره مسلسل 26.) 
6. بازاندیشی در امنیت انسانی

صفحه 1-25

گری‌ کینگ؛ کریستوفر موری؛ مرتضی بحرانی