دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، بهار 1390، صفحه 1-238 (شماره 1،شماره مسلسل51) 
1. فناوری‏های قدرت در جنگ نرم

صفحه 5-30

سید جلال دهقانی فیروزآبادی


2. سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار

صفحه 31-58

هادی عباس‏زاده؛ کامران کرمی


7. چندجانبه¬گرایی و روابط فراآتلانتیک در افغانستان

صفحه 175-200

یاسر نورعلی‏وند؛ علی خلیل‏پور رکن‏آبادی