تکوین و تکامل تحریم ‏های مالی در سیاست خارجی آمریکا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

آمریکا پیشگام استفاده از تحریم های اقتصادی در سطح جهانی است. از سال 3222 بدین سو با کاربست
در سیاست تحریم هستیم. این مقاله درصدد واکاوی این پدیده » تغییر پارادایم « شاهد » تحریمهای مالی «
بنیان های تحریم های مالی ایالات « پیچیده و چندوجهی و پاسخ به این سؤال اصلی و کانونی است که
فرضیه مقاله این است که تحریمهای مالی مبتنی بر دو بنیان اصلی است که پیشگامی »؟ متحده کدامند
ایالات متحده در آنها، امکان استفاده انحصاری از تحریمهای مالی را برای سیاست خارجی این کشور
فراهم آورده است: نخست، تکوین رژیم حقوقی مبارزه با پولشویی آمریکا و جهانیشدن آن و دوم،
تحریم مالی از چه جایگاهی در « مرکزیت دلار در نظام مالی جهانی. سؤال دوم مقاله این است که
استدلال نویسنده این است که درک سیاستگذاران »؟ سیاست خارجی ایالات متحده برخوردار است
آمریکایی از کارآمدی تحریم های مالی منجر به ارتقاء این ابزار در میان ابزارهای سیاست خارجی و
تبدیل خزانه داری از نهادی حاشیه ای به نهادی مرکزی در هدایت سیاست خارجی و امنیتی ایالات
متحده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


نفیو، ریچارد (1397) هنر تحریم‏ها، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی.
Al Rushaid v. Pictet & Cie, 68 N.E.3d 1 | Casetext )2012(Accessed February 13, 2019. https://casetext.com/case/al-rushaid-v-pictet-cie-2.
Boister, Neil )2012(An Introduction to Transnational Criminal Law. Oxford University Press.
Booysen, Sandra, and Dora Neo )2017(Can Banks Still Keep a Secret? Cambridge University Press.
Buckley, Ross P., Emilios Avgouleas, and Douglas W. Arner )2016(Reconceptualising Global Finance and Its Regulation. Cambridge University Press.
Burns, Clifton )2017(Touch a U.S. Dollar Anywhere, Go Directly to U.S. Jail, Accessed February 13, 2019. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9c7fc8c1-8e12-4a56-9a72-00fb3d1c0b66.
Carter, Barry and Farha, Ryan.)2013(Overview and Operation of U.S. Financial Sanctions.Pdf.”. Accessed January 23, 2019.
Chips-Public-Disclosure) 2018(Accessed February 6, 2019. https://www.theclearinghouse.org/-/media/new/tch/documents/payment-systems/chips-public-disclosure-2018.pdf.
Congress.gov )2001(Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001, accessible at: https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/3162/text/enr
Cyr, Arthur ( 2017) anniversary gives opportunity to look back, accessible at: https://www.chicagotribune.com/suburbs/post-tribune/opinion/ct-ptb-cyr-september-11-st-0913-20170912-story.html
DeRosa, David F (2011) Options on Foreign Exchange. John Wiley & Sons.
Eichengreen, Barry (2011) Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System. Oxford University Press.
Global FX Trading Averages $5.1 Trillion a Day in April 2016; Spot Trading Falls While FX Swaps Rise.” 2016. September 1, 2016. https://www.bis.org/press/p160901a.htm.
Guide to US AML Requirements, (2017). seventh edition, accessible at: https://www.protiviti.com/sites/default/files/united_states/insights/guide-to-us-aml-requirements-6thedition-protiviti_0.pdf
Gurule, Jimmy. n.d. “The Money Laundering Control Act of 1986: Creating a New Federal Offense or Merely Affording Federal Prosecutors an Alternative Means of Punishing Specified Unlawful Activity?” American Criminal Law Review, 32: 33.
Herik, Larissa van den. (2017). Research Handbook on UN Sanctions and International Law. Edward Elgar Publishing.
Hopton, Mr Doug. (2012). Money Laundering: A Concise Guide for All Business. Gower Publishing, Ltd.
Isard, Peter. (2005). Globalization and the International Financial System: What’s Wrong and What Can Be Done. Cambridge University Press.
Lee, Cheng-Few. (2006). Encyclopedia of Finance. Springer Science & Business Media.
Leslie, Daniel Adeoyé. (2014). Legal Principles for Combatting Cyberlaundering. Springer.
Licci v. Lebanese Canadian Bank, SAL, 984 N.E.2d 893 | Casetext.” n.d. Accessed February 13, 2019. https://casetext.com/case/licci-v-lebanese-canadian-bank-5?resultsNav=false.
Madinger, John. (2011). Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators, Third Edition. CRC Press.
Reuter, Peter (2005) Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering. Peterson Institute.
Richards, James R (1998) Transnational Criminal Organizations, Cybercrime, and Money Laundering: A Handbook for Law Enforcement Officers, Auditors, and Financial Investigators. CRC Press.
Rose, Cecily (2015) International Anti-Corruption Norms: Their Creation and Influence on Domestic Legal Systems. Oxford University Press.
Selden, Zachary A (1999) Economic Sanctions as Instruments of American Foreign Policy. Greenwood Publishing Group.
 “Testimony of Treasury Secretary Jacob J. Lew before the Senate Foreign Relations Committee on the Iran Nuclear Agreement.” n.d. Accessed February 25, 2019. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0129.aspx.
“The 9/11 Commission Report.” n.d., 585.
Zarate, Juan (2013) Treasury’s War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare. PublicAffairs.
Zumbrun, Josh. (2018). “IMF Appoints Harvard’s Gita Gopinath as Chief Economist.” Wall Street Journal, October 1, 2018, sec. Economy. https://www.wsj.com/articles/imf-appoints-harvards-gita-gopinath-as-chief-economist-1538409819.
UNSC resolution 1617. Threats to international peace and security caused by terrorist acts, accessible at: http://unscr.com/en/resolutions/1617
ecfr.gov
federalregister.gov
law.cornell.edu