اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار این نشریه، حمایت از پژوهش‌های علمی و معتبر در حوزه مطالعات امنیتی و راهبردی، انباشت سرمایه پژوهشی در خصوص مسائل بنیادین محیط امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد جامعه معرفتی ایرانی در حوزه مطالعات راهبردی و برقراری پیوند میان نخبگان فکری، پژوهشگران واندیشه‌ورزان حوزه امنیت با تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذارن امنیت ملی کشور است.