فرایند پذیرش مقالات

مقاله بعد از ثبت توسط نویسنده، حداکثر تا یک ماه در هیئت تحریریه فصلنامه بررسی خواهد شد. هیئت تحریریه مقاله را از لحاظ شکلی و محتوایی به صورت کلی ارزیابی کرده و متناسب با موضوع مقالات، داوران تخصصی برای روند ارزیابی کامل مقاله انتخاب می‏شوند. در صورتی که مقاله فاقد معیارهای علمی- پژوهشی بوده، فاقد نوآوری باشد یا از لحاظ موضوعی در اولویت‏های فصلنامه قرار نگیرد، از سوی هیئت تحریریه از فرایند ارزیابی خارج می‏شود. پس از بررسی مقاله توسط داوران تخصصی، مقالات یا از فرایند پذیرش خارج شده، یا قابل پذیرش شناخته شده یا پذیرش آنها مشروط به انجام اصلاحات (کلی یا جزئی) از سوی نویسنده و داوری مجدد خواهد شد.

با توجه به اینکه جلسه هیئت تحریریه در انتهای هر ماه تشکیل می‌شود، نتیجه ارزیابی اولیه به نویسنده حداقل یک ماه به طول خواهد انجامید.

نویسندگان درصورت نیاز می‌توانند با ارسال پیام به شماره 09371553513 از طریق پیام‌رسان ایتا، واتساپ یا تلگرام با نشریه مطالعات راهبردی در تماس باشند.