فرایند پذیرش مقالات

  • مقاله بعد از ثبت توسط نویسنده، حداکثر تا یک ماه در هیئت تحریریه فصلنامه بررسی خواهد شد. هیئت تحریریه مقاله را از لحاظ شکلی و محتوایی ارزیابی اولیه کرده و متناسب با موضوع مقالات، داوران تخصصی برای روند ارزیابی کامل مقاله انتخاب می‌شوند. در صورتی که مقاله فاقد معیارهای علمی- پژوهشی و نیز فاقد نوآوری باشد یا از لحاظ موضوعی دراولویت‌های فصلنامه قرار نگیرد، از روند ارزیابی خارج می‌شود.
  • پس از پذیرش در هیئت تحریریه، مقاله به دو داور ارسال می‌شود. داوری  دوسوناشناس است و نویسندگان و داوران هیچ اطلاعی از هویت یکدیگر ندارند.
  • تصمیم‌گیری در فرایند داوری به شرح زیر است:

   - اگر دو داور مقاله را «غیرقابل پذیرش» ارزیابی کنند، مقاله رد خواهد شد.

   - اگر نظر یک داور «بازنگری کلی» و داور دوم «غیرقابل پذیرش» باشد، مقاله رد خواهد شد.

   - اگر نظر دو داور «بازنگری کلی» باشد، مقاله برای بازنگری به نویسنده برگردانده خواهد شد و پس از بازنگری، توسط داوران مجدداً بررسی می‌شود.

   - اگر نظر یک داور «بازنگری جزئی» و داور دوم «غیرقابل پذیرش» باشد، مقاله به داور سوم فرستاده می‌شود و با توجه به نظر داور سوم تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.

  • بررسی و ارزیابی هر مقاله دریافتی یک فرایند سه الی چهارماهه است که با احتساب فرایند پذیرش، چاپ و انتشار این مدت زمان ممکن است تا پنج ماه طول بکشد.