اعضای هیات تحریریه

سردبیر

احمد نقیب زاده

علوم سیاسی استاد تمام گروه علوم سیاسی در دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/anaghib
anaghibut.ac.ir

مدیر مسئول

محمود یزدان فام

روابط بین الملل استادیار گروه مطالعات بین الملل در پژوهشکده مطالعات رهبردی

yazdanfamriss.ac.ir
 0000-0002-8921-2055

دبیر تخصصی اجرایی

وحیده احمدی

اندیشه سیاسی استادیار گروه مطالعات ایران در پژوهشکده مطالعات راهبردی

ahmadiriss.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

احمد نقیب زاده

علوم سیاسی استاد تمام گروه علوم سیاسی در دانشگاه تهران

anaghibut.ac.ir

الهه کولایی

روابط بین الملل استاد تمام گروه مطالعات منطقه ای در دانشگاه تهران

ekolaeeut.ac.ir

سعیده لطفیان

علوم سیاسی استادتمام علوم سیاسی در دانشگاه تهران

slotfianut.ac.ir

قدیر نصری

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی در دانشگاه خوارزمی

nasristergmail.com

مراد کاویانی راد

جغرافیای سیاسی دانشیار گروه جغرافیای سیاسی در دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/167/
kavianikhu.ac.ir

عبدالله قنبرلو

روابط بین الملل دانشیار گروه روابط بین‌الملل در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/politics/fa/page/1357/
ghanbarlooihcs.ac.ir

حمیرا مشیرزاده

روابط بین الملل استاد تمام گروه روابط بین الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی

lawpol.ut.ac.ir/~hmoshir
hmoshirut.ac.ir

h-index: 10  

مهدی میرزاده کوهشاهی

جغرافیای سیاسی دانشیار گروه جغرافیای سیاسی در دانشگاه هرمزگان

ostad.hormozgan.ac.ir/ostad/resualtfni?m=393037
mahdi.mirzadehormozgan.ac.ir

رضا خلیلی

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی در دانشگاه خوارزمی

flps.khu.ac.ir/cv/67/fa
rezakhalili1gmail.com
0000-0003-1279-8737

h-index: 2  

مهدی رضایی

حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی

aris.atu.ac.ir/m.rezaei
msa_rezaeiyahoo.com

مرتضی نورمحمدی

روابط بین الملل دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی

aris.atu.ac.ir/mnourmohammadi
mnourmohammadiatu.ac.ir
0000-0002-2196-4402

فرامرز تقی لو

دانشیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی در دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?f.taghilou
f.taghiloutabrizu.ac.ir