راهنمای نویسندگان

♦راهنمای نویسندگان

♦مقاله بعد از ثبت توسط نویسنده، حداکثر تا یک ماه در هیئت تحریریه فصلنامه بررسی خواهد شد. هیئت تحریریه مقاله را از لحاظ شکلی و محتوایی به صورت کلی ارزیابی کرده و متناسب با موضوع مقالات، داوران تخصصی برای روند ارزیابی کامل مقاله انتخاب می‏شوند. در صورتی که مقاله فاقد معیارهای علمی- پژوهشی بوده، فاقد نوآوری باشد یا از لحاظ موضوعی در اولویت‏های فصلنامه قرار نگیرد، از سوی هیئت تحریریه از فرایند ارزیابی خارج می‏شود. پس از بررسی مقاله توسط داوران تخصصی، مقالات یا از فرایند پذیرش خارج شده، یا قابل پذیرش شناخته شده یا پذیرش آنها مشروط به انجام اصلاحات (کلی یا جزئی) از سوی نویسنده و داوری مجدد خواهد شد.

با توجه به اینکه جلسه هیئت تحریریه در انتهای هر ماه تشکیل می‌شود، نتیجه ارزیابی اولیه به نویسنده حداقل یک ماه به طول خواهد انجامید.

♦ نشریه برای جبران بخشی از هزینه‌ داوری و انتشار، مبلغ 6.۰۰۰.۰۰۰ ریال از نویسندگانی که مقاله آنها پذیرش شده، دریافت می‌کند. مابقی هزینه انتشار نشریه از سوی پژوهشکده مطالعات راهبردی پشتیبانی مالی می‌شود.

 

برای پیگیری امور مربوط به مقالات ارسالی از طریق شماره واتساپ و ایتا ۰۹۳۷۱۵۵۳۵۱۳ اقدام نمایید.

 

به منظور رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار، نویسندگان موظف هستند با استفاده از نرم افزارهای مشابهت‌‏یاب، سند اصالت مقاله خود را به فصلنامه ارائه نمایند. (انتشار مقالات پذیرفته‌شده در فصلنامه منوط به ارائه گواهی مشابهت‌یابی می‌باشد)