داوران

 

ردیف
نام داور
مرتبه علمی
محل خدمت
1
علی اکبر اسدی
استادیار
پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی
2
وحیده احمدی
استادیار
پژوهشکده مطالعات راهبردی
3
میرقاسم بنی هاشمی
استادیار
پژوهشکده مطالعات راهبردی
4
امین پرتو
استادیار
پژوهشکده مطالعات راهبردی
5
فرزاد پورسعید
مربی
پژوهشکده مطالعات راهبردی
6
ابولفضل پورمنافی
استادیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
7
علیرضا ثمودی
استادیار
پژوهشکده مطالعات راهبردی
8
ابراهیم حاجیانی
دانشیار
دانشگاه شاهد
9
امیرمحمد حاج یوسفی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
10
رضا خلیلی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
11
سید جلال دهقانی فیروزآبادی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
12
جعفر رجبلو
استادیار
مرکز مطالعات راهبردی فراجا
13
علیرضا رحیمی
استادیار
پژوهشکده مطالعات راهبردی
14
مقصود رنجبر
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
15
غلامعلی سلیمانی
استادیار
دانشگاه تهران
16
مهدی شاپوری
استادیار
پژوهشکده مطالعات راهبردی
17
محسن شریعتی نیا
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
18
طیبه صاحب
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
19
سعید صادقی
مربی
پژووهشکده مطالعات راهبردی
20
سلمان صادقی‏زاده
استادیار
پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی
21
حسن صدرانیا
استادیار
دانشگاه حکیم سبزواری
22
حسن عالی‏پور
استادیار
دانشگاه پردیس تهران
23
محمد علی قاسمی ترکی
استادیار
دانشگاه بوعلی سینا همدان
24
مجتبی قلی‏ پور
استادیار
پژوهشکده مطالعات راهبردی
25
عبداله قنبرلو
دانشیار
پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی
26
مراد کاویانی راد
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
27
مهدی کریمی
استادیار
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
28
داوود کیامی
استادیار
دانشگاه ازاد اسلامی قم
29
مصدق گنج خانلو
استادیار
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
30
سعیده لطفیان
دانشیار
دانشگاه تهران
31
نجف لک‏زایی
دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم
32
ابراهیم متقی
دانشیار
دانشگاه تهران
33
عبدالمحمود محمدی لرد
استادیار
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
34
محسن مرادیان
استادیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
35
قدیر نصری
استادیار
دانشگاه خوارزمی
36
احمد نقیب‏زاده
استاد
دانشگاه تهران
37
یاسر نورعلی‏وند
استادیار
پژوهشکده مطالعات راهبردی
38
محمود یزدان‏ فام
استادیار
پژوهشکده مطالعات راهبردی
39
محمد یکرنگی
استادیار
دانشگاه تهران