بررسی مقایسه‌ای مفهوم امنیت در مکاتب متأخر امنیتی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی مقایسه‏ای مفهوم امنیت در مکاتب متأخر امنیتی است. در واقع، مکاتب جدید امنیتی همچون مکتب انگلیسی، کپنهاگ، ولز، پاریس و پسااستعماری، واجد این مداقه در مقوله امنیت هستند. بر این اساس، نویسنده مبنای مقایسه مکاتب را بر معیار «مرجع امنیت» قرار داده و بر این مبنا به مقایسه هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی این مکاتب در حوزه امنیت پرداخته است. مطابق فرضیه مقاله و در مقام مقایسه، مرجع امنیت، به ترتیب در مکتب انگلیسی، «فرد/ دولت»؛ در مکتب ولز، «فرد/ مردم»؛ در مکتب کپنهاگ، «دولت/ اجتماع»؛ در مکتب پاریس، «جامعه یا اجتماع سیاسی» و در پسااستعمارگرایی، «فرودستان جنوبی» هستند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Concept of Security in the Latest Security Schools

نویسنده [English]

  • Nabiallah Ebrahimi
چکیده [English]

The paper aims at studying the concept of security according to the latest security schools. Indeed, the latest security schools, namely, the English School, the Copenhagen School, the Paris School, the Wales School and the Post-Colonial School are those schools of security that fall in this category. In this way, the author studies “the reference of security” based on the said schools and consequently he compares those schools’ ontology, epistemology and methodology. As findings of the study reveals the reference of security is different to those schools and for each of them are as follows: the English School, individual/ state; the Wales School, individual/ people; the Copenhagen School, state/ community; the Paris School, society or political community; and finally, the Post-Colonial School, the southern subordinates

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Security Studies
  • the English School
  • the Copenhagen School
  • the Paris School
  • the Wales School and the Post-Colonial School