ساخت‌ دولتی‌ امنیت‌ ملّی‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

اگر کشوری‌ در وضعیتی‌ قرار داشته‌ باشد که‌ به‌ صورت‌ نسبی‌ یا کامل‌ از تهدید احتمالی‌نظامی‌، سیاسی‌ و یا اقتصادی‌ دیگر کشورها به‌ دور باشد، در آن‌ صورت‌ دارای‌ امنیت‌ ملی‌است‌. با این‌ تلقی‌، تأمین‌ امنیت‌ ملی‌ از مسؤولیتهای‌ اولیه‌ و بنیادین‌ دولت‌ به‌ شمار می‌آید. [به‌همین‌ دلیل‌ است‌ که‌] در نظامهای‌ سیاسی‌ فدرال‌ - از قبیل‌ ایالات‌ متحده‌ آمریکا - قانون‌اساسی‌ تصریح‌ دارد که‌ حکومتهای‌ فدرال‌ برای‌ تأمین‌ امنیت‌ ملی‌ لازم‌ است‌ تا در قالب‌مجموعه‌ واحدی‌ عمل‌ نموده‌ و نظام‌ دفاع‌ مشترک‌ 1 را پیشه‌ سازند.»

موضوعات